Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN JOSIEN HANNEMA

Josien Hannema is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64242420, BTW nummer NL002177992B02. 

Artikel 1. Definities
1. Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met
Josien Hannema een overeenkomst aangaat of met wie Josien Hannema in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.
2. Cliënt: de natuurlijke persoon die, op verzoek of in opdracht van de Opdrachtgever, bij Josien Hannema deelneemt aan een begeleidings-, coachings- of adviestraject, aan een workshop of training of aan aanverwante werkzaamheden.
3. Opdracht: iedere opdracht van Opdrachtgever in welke vorm dan ook.
4. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Josien Hannema en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarin of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter uitvoering van die overeenkomst en achteraf bezien, alle (rechts)handelingen benodigd voor het aangaan van die overeenkomst.
5. Diensten: Alle door Josien Hannema aan de Opdrachtgever geleverde producten en diensten waartoe opdracht is gegeven of die door Josien Hannema uit anderen hoofde wordt verricht, dit alles in de ruimste zin des woord, waaronder ook begrepen alle werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever zijn verricht.
6. Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Josien Hannema ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Josien Hannema vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door
Josien Hannema gesloten overeenkomsten, de totstandkoming daarvan en op alle door Josien Hannema uitgebrachte offertes en opdracht-bevestigingen.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd door Josien Hannema.
3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere Overeenkomst waarbij voor de uitvoering door Josien Hannema derden worden betrokken.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook onverkort van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de Opdrachtgever.
5. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Josien Hannema uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard en slechts voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de algemene voorwaarden van Josien Hannema.
6. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en Josien Hannema treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
7. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden wordt op aanvraag door Josien Hannema gratis verstrekt en zijn tevens te downloaden via de website van Josien Hannema.

Artikel 3. Offertes en totstandkoming van de Overeenkomst
1. De door Josien Hannema gemaakte offertes zijn vrijblijvend tenzij anders aangegeven. Josien Hannema is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever binnen een termijn van een maand zonder voorbehoud of wijziging aan Josien Hannema is bevestigd.
2. De prijzen in de genoemde offertes zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.
3. Elke verandering van de factoren die op de prijzen en tarieven van
Josien Hannema van invloed zijn, waaronder prijzen van derden, valutakoersen, verzekeringstarieven en overige heffingen of belastingen, kan Josien Hannema doorberekenen aan de Opdrachtgever.
4. Offertes zijn gebaseerd op de bij Josien Hannema beschikbare informatie.
5. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever als bedoeld in lid 1. Opdrachtgever en Josien Hannema hebben ook een Overeenkomst gesloten indien Josien Hannema een tussen Opdrachtgever en Josien Hannema gemaakte afspraak schriftelijk bevestigt en de Opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen tien werkdagen of – als die termijn korter is – vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist.

Artikel 4. Gegevens Opdrachtgever
1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, waarvan
Josien Hannema aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, deugdelijk, volledig en tijdig ter beschikking van Josien Hannema te stellen.
2. Josien Hannema heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens haar gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen tot het moment dat de Opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
3. Indien en voor zover Opdrachtgever daarom verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden, zo snel mogelijk na afloop van de Opdracht of, indien zulks mogelijk is, nog tijdens de Opdracht, aan de Opdrachtgever geretourneerd.

Artikel 5. Uitvoering van de Overeenkomst
1. Josien Hannema bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. De gesloten overeenkomsten tussen Josien Hannema en Opdrachtgever leiden voor Josien Hannema tot een inspanningsverplichting, en uitdrukkelijk niet tot een resultaatverplichting, waarbij Josien Hannema gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap en naar de maatstaven van het moment van nakomen van Josien Hannema verlangd kan worden.
2. In alle gevallen waarin Josien Hannema dat nuttig of noodzakelijk acht, heeft Josien Hannema het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden of zich te laten bijstaan door derden. Josien Hannema zal de Opdrachtgever hiervan tijdig in kennis stellen.
3. Wanneer Josien Hannema de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal de Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat precies ieders taak is. Josien Hannema aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden, door deze derde.
4. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door
Josien Hannema een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Josien Hannema op. De Opdrachtgever kan om die reden de Overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op enige schadevergoeding. De Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen Josien Hannema de overeenkomst dient uit te voeren, Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor de Opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de Overeenkomst.
5. Voor zover de uitvoering van de Overeenkomst stoffelijke zaken oplevert ten behoeve van de Opdrachtgever, notities of andere aantekeningen gemaakt door Josien Hannema in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst niet daaronder begrepen, komen op en vanaf het moment van levering deze geleverde zaken voor risico van de Opdrachtgever.

Artikel 6. De Cliënt
1. De Cliënt zal, voor zover dit voor de uitoefening van de Opdracht nodig is, eerlijk en open bijdragen aan de gesprekken met Josien Hannema en zich inzetten voor het bereiken van het beste resultaat tijdens het begeleidings-, coachings- of adviestraject, of tijdens de te volgen workshop of training of bij de aanverwante werkzaamheden. De Cliënt neemt de volledige verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit voor zich over diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die Josien Hannema en de Cliënt gezamenlijk doorbrengen als daarna. Verder zal de Cliënt op de sessies aanwezig zijn op de afgesproken tijd en plaats, waar nodig aantekeningen maken en zich houden aan de eventuele afspraken die tijdens de sessies worden gemaakt tussen de Cliënt en Josien Hannema.
2. Josien Hannema is gerechtigd de Opdrachtgever te informeren indien de Cliënt niet of niet tijdig aanwezig is, zich niet houdt aan de met Josien Hannema gemaakte afspraken of zich niet inzet voor het behalen van het beste resultaat tijdens het begeleidings-, coachings- of adviestraject, of tijdens de te volgen workshop of training of bij de aanverwante werkzaamheden, onder inachtneming van volledige geheimhouding van de inzake de door de Cliënt aan Josien Hannema in het kader van het begeleidings-, coachings- of adviestraject, of tijdens de te volgen workshop of training of bij de aanverwante werkzaamheden in vertrouwelijkheid gegeven informatie.
3. De coaching-, advies- en begeleidingstrajecten zijn niet specifiek gericht op het ontdekken van enige ziektebeelden. Mocht Josien Hannema tijdens het coaching-, advies- of begeleidingstraject zaken of ziektebeelden vermoeden die niet onder het werkterrein of de deskundigheid van Josien Hannema vallen, dan zal Josien Hannema de Cliënt daarop attenderen en aangeven dat consult elders wenselijk is.

Artikel 7. Contractduur en opzegging
1. De tussen Josien Hannema en de Opdrachtgever gesloten overeenkomst wordt aangegaan voor de in de overeenkomst vermelde duur, welke periode door Josien Hannema nodig wordt geacht voor het leveren van de verzochte dienst.
2. Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van een dienst, wordt deze geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Beide partijen kunnen de overeenkomst schriftelijk opzeggen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, of onbepaald, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien de duur van de opdracht korter dan een jaar is, kan opzegging direct plaatsvinden. Vooruitbetaalde gelden worden, indien mogelijk, gerestitueerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 8. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig schriftelijk aanpassen en ondertekenen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Josien Hannema zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Josien Hannema de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien de Opdrachtgever vervolgens niet binnen tien werkdagen of – als die termijn korter is, vóór aanvang van de werkzaamheden, schriftelijk bezwaar maakt tegen deze consequenties, wordt de Opdrachtgever geacht hiermee akkoord te zijn gegaan.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal Josien Hannema daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft. Voorts is het gestelde in 8.3 van toepassing.

Artikel 9. Geheimhouding
1. Partijen zijn, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hen legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Informatie met betrekking tot de Cliënt wordt, ongeacht de wijze van vastlegging of overdracht, alleen aan derden verstrekt nadat de Cliënt kennis genomen heeft van die informatie en schriftelijk toestemming heeft gegeven voor verstrekking van die informatie, tenzij anders bepaald door de Nederlandse wetgeving. Derhalve zal Josien Hannema niet kunnen worden aangesproken als zij onwettige zaken aan de wettelijke autoriteiten meldt.
3. Aan de opdracht zal door Josien Hannema niet zonder toestemming van de Opdrachtgever extern gerefereerd worden.
4. In afwijking op het vorige lid, is Josien Hannema gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele Opdrachtgevers of Cliënten, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.

Artikel 10. Intellectuele eigendom
1. Voor zover auteurs-, merk-, modellen,- handelsnaam, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door Josien Hannema ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft Josien Hannema houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De Opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de Opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen, openbaren of exploiteren en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.
2. Josien Hannema behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 11. Elektronische communicatie
1. Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen Josien Hannema en de Opdrachtgever of Cliënt door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren.
2. Josien Hannema en de Opdrachtgever of Cliënt zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen tengevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot- schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
3. Zowel de Opdrachtgever, Cliënt als Josien Hannema zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.

Artikel 12. Overmacht
1. Indien Josien Hannema haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen haar onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Josien Hannema alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
2. De Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, zonder dat hiervoor door Josien Hannema nadere schadevergoeding verschuldigd is. Vooruitbetaalde gelden worden, indien mogelijk, gerestitueerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 13. Honorarium en kosten
1. Het honorarium van Josien Hannema bestaat tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen uit een vooraf bepaald vast bedrag per Overeenkomst c.q. per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de Josien Hannema gewerkte tijdseenheid.
2. Alle honoraria zijn inclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (B.T.W.), doch exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van de Opdrachtgever gemaakt waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden, tenzij anders overeengekomen.
3. Josien Hannema kan de Opdrachtgever vóór de aanvang van de overeenkomst en tussentijds verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die de Opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van de Opdrachtgever moeten worden gemaakt. Josien Hannema heeft wanneer door haar een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat de Opdrachtgever het voorschot aan Josien Hannema heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
4. Josien Hannema behoudt zich het recht voor jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door de overheid opgelegde maatregelen.

Artikel 14. Betaling en verzuim
1. Betaling dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Josien Hannema aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.
2. Indien de Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de Opdrachtgever is Josien Hannema gerechtigd alle ten behoeve van de Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de Opdrachtgever schadeplichtig kan worden.
3. In geval van betalingsverzuim is de Opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente, vanaf de datum dat deze vordering oorspronkelijk voldaan had moeten worden conform het gestelde in lid 1.
4. Ingeval er meerdere Opdrachtgevers zijn, is elke Opdrachtgever jegens
Josien Hannema hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze Opdrachtgevers zijn verricht.
5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zullen de vorderingen van Josien Hannema en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Josien Hannema onmiddellijk opeisbaar zijn.
6. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
7. Als van Josien Hannema meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan Josien Hannema voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.

Artikel 15. Incassokosten
1. Ingeval Josien Hannema om moverende reden besluit een vordering wegens niet-betaling van een of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is de Opdrachtgever naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureau, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedraagt tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom, dan wel het maximaal verschuldigde bedrag op grond van de wet.

Artikel 16. Aansprakelijkheid
1. Josien Hannema zal gehouden zijn in geval van een toerekenbare tekortkoming haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst alsnog na te komen.
2. Behoudens bepalingen van dwingend recht, is de verplichting tot schadevergoeding van Josien Hannema beperkt tot maximaal het bedrag dat Opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst aan Josien Hannema is verschuldigd.
3. Josien Hannema is niet gehouden tot enige vergoeding van door Opdrachtgever geleden indirecte schade, van welke aard dan ook.
Josien Hannema kan niet aansprakelijk worden gesteld voor daden van Opdrachtgever waarbij schade aan Opdrachtgever zelf of derden wordt aangebracht. Hierbij verklaart Opdrachtgever alle verantwoordelijkheid van bovenstaande of soortgelijke acties op zich te zullen nemen.
4. In afwijking van lid 2 van dit artikel, wordt bij een overeenkomst met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag met een maximum van € 5.000,-.
5. Josien Hannema is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever geleden schade, van welke aard ook, indien Josien Hannema bij de uitvoering van de overeenkomst is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
6. Josien Hannema zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (zoals adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Josien Hannema is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens de Opdrachtgever c.q. Cliënt of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In een dergelijk geval is de Opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.
7. Josien Hannema of door haar in te schakelen dan wel ingeschakelde derden, die belast worden met het begeleiden van Opdrachtgever, zullen geen middelen, methoden, technieken of instructies geven of gebruiken of situaties laten ontstaan die het vermogen van Opdrachtgever beperken of nadelig beïnvloeden bij het waarnemen, analyseren en beoordelen van voor Opdrachtgever dreigend letsel, in welke vorm dan ook. Indien Opdrachtgever enig letsel zou oplopen, is Josien Hannema daarvoor op generlei wijze aansprakelijk indien het ontstaan van het letsel niet direct aan Josien Hannema is toe te rekenen.
8. Josien Hannema heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever te herstellen danwel te vergoeden, indien deze schade aantoonbaar aan Josien Hannema te wijten is.
9. Indien de Opdrachtgever en/of Cliënt een eventuele vordering jegens
Josien Hannema niet binnen 1 jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.

Artikel 17. Annulering/ beëindiging van de overeenkomst
1. Josien Hannema is, in afwijking van het gestelde in artikel 7 en naast het gestelde in artikel 14, gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan de Opdrachtgever, indien de Opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door
Josien Hannema verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning of indien enige uit deze Overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen door de Opdrachtgever.
2. Zowel de Opdrachtgever als Josien Hannema kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend schrijven beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.
3. Josien Hannema heeft het recht om zonder opgave van reden het coachings-, advies-, en/of begeleidingstraject of de workshop/training te annuleren of deelname door de Opdrachtgever dan wel een Cliënt te weigeren, in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het door deze aan Josien Hannema betaalde bedrag met aftrek van een vergoeding voor de tot de beëindiging door Josien Hannema reeds geleverde diensten.
4. De Opdrachtgever heeft het recht deelname aan of de opdracht voor het coachings-, advies-, en/of begeleidingstraject of de workshop/training tijdig te annuleren per aangetekend verzonden brief (onder het bepaalde zoals gesteld in lid 5), in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het door deze aan Josien Hannema betaalde bedrag tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat restitutie van het bedrag niet mogelijk is.
5. Bij annulering door de Opdrachtgever van het coachings-, advies-, en/of begeleidingstraject of de workshop/training binnen 5 werkdagen voor de aanvang van de betreffende activiteiten, dient de Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom te betalen en bij annulering langer dan binnen 5 werkdagen hiervoor is de Opdrachtgever 50 % van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd, danwel een reële vergoeding voor de reeds door Josien Hannema gemaakte kosten, afhankelijk van welk bedrag het hoogste is.
6. Ingeval de Opdrachtgever dan wel de al dan niet door de Opdrachtgever aangewezen Cliënt na aanvang van het coachings-, advies-, en/of begeleidingstraject of de workshop/training de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet naar behoren deelneemt, heeft de Opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling van vooruitbetaalde gelden en dienen reeds door Josien Hannema geleverde maar nog niet door de Opdrachtgever betaalde diensten geheel vergoed te worden.
7. Een particulier/individueel begeleiding- of coachingsgesprek kan tot 48 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur, is Josien Hannema gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen. Verzuimde afspraken worden volledig in rekening gebracht.
8. De Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Josien Hannema tijdens de duur van de Overeenkomst.

Artikel 18. Persoonsgegevens
1. Door het aangaan van een overeenkomst met Josien Hannema wordt aan Josien Hannema toestemming verleend voor automatische verwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Josien Hannema uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

Artikel 19. Toepasselijk recht
1. Op iedere overeenkomst tussen Josien Hannema en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20. Wijziging voorwaarden
1. Deze voorwaarden kunnen door enkele mededeling zijdens Josien Hannema aan de Opdrachtgever worden gewijzigd. Bij gebreke van protest binnen 10 dagen na mededeling gelden de gewijzigde voorwaarden vanaf de dag van de mededeling op alle nieuwe overeenkomsten alsook op alle nog lopende overeenkomsten voor zover deze worden uitgevoerd na de dag van de mededeling.

Vastgesteld te Haarlem op 8 april 2018.

 

 

Contact

Wil je meer weten over het Creatrix®? Wil jij je ook voorgoed van je belemmeringen, oud zeer en niet-helpende patronen bevrijden en de voordelen van het 1:1 Creatrix® doorbraakprogramma gaan ervaren? Plan een gratis en vrijblijvende kennismakingscall in via mijn online agenda. Voel je welkom, ik ontmoet je graag!

Ook voor andere vragen nodig ik je van harte uit om contact met mij op te nemen:

Tel: +31 (0)6 – 519 305 81
E-mail: josien@josienhannema.nl